Obchodné podmienky

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom  - predávajúcim
a objednávateľom – kupujúcim (ďalej len „VOP“)

 1. Prevádzkovateľom – predávajúcim v internetovom obchode Sobík - www.sobik.sk (ďalej len „internetový obchod“) je spoločnosť Emako, s. r. o., so sídlom: Diviaky nad Nitricou 208, 972 25  Diviaky nad Nitricou, IČO: 44560532, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č: 21142/R (ďalej len „predávajúci“). Sídlo orgánu dohľadu
 2. Objednávateľom – kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/ieb) (ďalej len „kupujúci“).
 3. Ak je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje obchodné meno, sídlo, resp. adresu miesta podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy sídla, resp. miesta podnikania), telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, ak objednávka nebude mať náležitosti podľa tohto ustanovenia Obchodných podmienok, predávajúci má, okrem iného, právo objednávku neakceptovať.
 4. Podľa § 3 ods. 1 písm. i zákona č. 102/2014 Z.z. ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 5. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v momente, kedy je kupujúcemu zo strany predávajúceho doručené elektronickou formou (e-mailom) potvrdenie objednávky, ktorým sa, okrem iného, potvrdzuje správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky zo strany kupujúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH (20%). V prípade, ak predávajúci dodatočne upraví cenu objednaného tovaru má kupujúci možnosť z tohto dôvodu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci má v tomto prípade právo odstúpiť od zmluvy, a to v najneskôr v lehote do štrnástich dní odo dňa prevzatia objednávaného tovaru. Po odoslaní autorizovanej správy o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim, predávajúci posúdi správnosť a úplnosť objednávky zadanej kupujúcim a v prípade zistenia toho, že obsah objednávky kupujúceho je správny a úplný, zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdenie objednávky. Následne môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia objednávky kupujúceho (napríklad objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný a podobne). Po prihlásení do systému si môže registrovaný kupujúci skontrolovať dostupné informácie o stave svojej objednávky priamo v on-line režime dostupnom na webovej stránke internetového obchodu.
 6. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, je miestom plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky kupujúceho sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko kupujúceho, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim priamo alebo prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (pošta, zmluvný prepravca, kuriérska služba). V prípade dohody s kupujúcim bude dodanie objednaného tovaru realizované odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v priestoroch prevádzky predávajúceho. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim. V prípade, ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na kupujúceho vlastnícke právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať. Do doby prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady riadne opatrovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar vo vlastníctve predávajúceho.
 7. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu po potvrdení objednávky predávajúcemu najneskôr do tridsiatich dní odo dňa potvrdenia objednávky kupujúcemu, pričom predávajúci vyvinie primerané úsilie na to, aby zabezpečil dodanie objednaného tovaru kupujúcemu v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke predávajúceho. Ak predávajúci nemôže dodať tovar kupujúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete týchto VOP, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí kupujúceho formou zaslania e-mailu a v prípade, ak už kupujúci za objednaný tovar zaplatil, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu do pätnástich dní od uplynutia lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete týchto VOP alebo sa s kupujúcim dohodne na náhradnom plnení. V prípade, ak kupujúci objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, predávajúci dohodne s kupujúcim platobné a dodacie podmienky individuálne.
 8. Pre prípad, že bude objednaný tovar doručený zmluvným prepravcom, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru (meno, priezvisko/obchodné meno, adresa, telefón).
 9. Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH kupujúci prikladáme ku každej zásielke.
 10. V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal a pod.), predávajúci nemôže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, či má kupujúci záujem o opätovne doručenie objednaného tovaru. Ak kupujúci na výzvu predávajúceho neodpovie ani do siedmich dní odo dňa odoslania výzvy na e-mailovú adresu kupujúceho, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky objednaného tovaru nákladov na dopravu, resp. poštovné podľa platného cenníka. Opätovne odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe vopred zrealizovanej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar ako aj nákladov na dopravu, resp. poštovné.
 11. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo poštou, pričom je nevyhnutné, aby bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy doručené predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej zákonnej lehoty. V odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť svoje meno, priezvisko, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objedaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Tovar je kupujúci – spotrebiteľ povinný vrátiť predávajúcemu úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a vrátane originálneho obalu. Peniaze budú vrátené kupujúcemu – spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o dstúpení od zmluvy, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčekové predmety, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i sním súvisiace poskytnuté darčekové predmety.
 12. V prípade, ak sa kupujúci aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne. Pri doručení objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).
 13. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 14. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho.  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 15. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 16. Kupujúci po odoslaní objednávky alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie tejto e-mailovej komunikácie kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu od odstránenie z databázy predávajúceho.
 17. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie(ia) týchto VOP stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP okrem prípadov, ak by dotknuté ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Predávajúci a kupujúci sa v tom prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením a neplatné ustanovenie platným ustanovením, a to tak, aby čo najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia podľa predchádzajúcej vety týchto VOP platí príslušná právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
 18. VOP platia na zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu.
 19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke, pričom zmenené VOP sa neuplatnia na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia VOP na internetovej stránke.

Tieto VOP sú platné od 01.06.2014

Oddelenia
Výber podľa kritérií
Dnes je 1.March 2024, meniny má Albín, zajtra Anežka
+421 911 982 415
Na našej webovej stránke používame súbory cookies za účelom jej ľahšieho používania a obsluhovateľnosti.
Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v našich Pravidlách používania cookies.